Menu

Profesjonalne doradztwo    Szybka dostawa    Gwarancja jakości ceny FB  ✸  +48 690 233 886  ✸  sklep@fumio.pl
Regulamin

REGULAMIN

 

 I .Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Podstawowe definicje:
  1)  regulamin: regulamin Sklepu Internetowego Fumio Meble i Wnętrza,
  2)  sklep lub sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym fumio.pl, www.fumiomeble.pl
  3)  sprzedawca: prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk, ul. Rakowska 11/81, 02-237 Warszawa, NIP:6641843221, Regon: 292651076, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  4) Klient/Nabywca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca bez charakteru zawodowego, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
  5) Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; Za Konsumenta jest również uważana osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego, w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  6)  towar – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy,
  7)  umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę,
  8)   zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej,
  9)   formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie zamówienia,
  10) Przedsiębiorca bez charakteru zawodowego - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

 II. Informacje podstawowe i techniczne

 

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie jako Klient (założenie konta Klienta) albo bez rejestracji (jako gość).
 6. Rejestracja Konta jest bezpłatna i wymaga następujących działań - Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz kliknąć pole „Zarejestruj się”. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza rejestracji, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła, podanego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień.

III. Dane osobowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1) sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
  a)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą,
  b)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  d)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  e)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  f)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2)  Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  3)  Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 2. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1)  prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  2)  prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych,
  3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania,
  4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania,
  5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 3. W związku z działalnością Sklepu Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania umowy z Klientem. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane:
  1)  firmie hostingowej,
  2)  dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
  3)  dostawcy usług internetowych,
  4)  firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
  5)  dostawcy platformy płatności elektronicznych,
  5)  dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
  6)  podmiotom świadczącym obsługę księgową.

 IV. Gwarancje

 1. Sklep sprzedaje towary, na które przysługuje 24-miesięczna gwarancja Nabywcy. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania produktu Nabywcy.
 2. Sprzedawca przyjmuje na siebie zobowiązanie naprawy albo wymiany towaru na nowy w ciągu 21 dni roboczych od dnia, w którym Nabywca zgłosi mu wadę, o ile wady fizyczne towaru wystąpią w okresie obowiązywania gwarancji. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady.
 3. Jeżeli Sprzedawca uzna, iż naprawa towaru albo jego wymiana na nowy byłaby niemożliwa lub generowała nieproporcjonalnie wysokie koszty, wówczas zobowiązuje się zwrócić Kupującemu cenę zapłaconą za zakupiony produkt
 4. Jeśli Nabywca zgłosi wadę towaru korzystając z uprawnienia z tytułu gwarancji, to wówczas Sprzedawca jest zobowiązany odebrać towar na swój koszt albo dokonać naprawy towaru w miejscu, w którym towar ten się znajduje. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady oraz miejsce zrealizowania naprawy.
 5. Kupujący powinien zgłosić wadę fizyczną towaru w procedurze gwarancji w ciągu 14 dni od dnia wykrycia samej wady. Obowiązuje zgłoszenie w wersji pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy, zakomunikowany Kupującemu na wstępnie niniejszego Regulaminu, bądź zgłoszenie przesłane na następujący adres mailowy: sklep@fumio.pl . W zgłoszeniu Nabywca powinien zawrzeć takie dane identyfikujące, jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, precyzyjny opis wnoszonych zastrzeżeń oraz jasne określenie, iż Nabywca formułuje zgłoszenie w ramach gwarancji.
 6. Sprzedawca udziela Nabywcy gwarancji na towar nie wyłączając, nie ograniczając, ani nie zawieszając w żaden sposób uprawnień Nabywcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przez okres 2 lat.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w ramach gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 1. Gwarancji nie obejmuje:
  • w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów oraz akcesoriów stwierdzone przy zakupie o których nabywca został poinformowany przed zakupem.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.
  • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.
  • uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Nabywcy, jeśli o ryzyku takich uszkodzeń klient został poinformowany i te ryzyko na własną odpowiedzialność zaakceptował.
  • Gwarancja nie obejmuje wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna między innymi: zmiana koloru powodowana utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną struktura drewna sosnowego, wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja, więcej w ogólnych warunkach gwarancji.
  • Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji.
  • Różnica w kolorze układzie sęków co zmienia nieznacznie wygląd mebla mogące wynikać z ustawień komputera nie podlegają reklamacji.
  • różnic rozmiarów materaców spowodowanych właściwościami materiałów, z jakich materace te są wykonane, o ile różnice te nie przekraczają 2 cm;
  • dla celów gwarancji i reklamacji nie podlegają, niemalowane elementy niewidoczne, z uwzględnieniem dna szuflad, stelażu, deski podtrzymującej stelaż i podobnych, co odróżnia je od innych części łóżka;
  • wszelkie wkręty i śruby Kupujący powinien wkręcać delikatnie i powoli, pozwoli to uniknąć pęknięć. Nie powinno się również wkręcać okuć blisko krawędzi.
  • lekkich pęknięć drewna w sytuacji, kiedy pęknięcia te nie wpływają na właściwości statyczne i trwałość drewna (zgodnie z normą DIN 4074 dopuszczalne są pęknięcia, które nie wpływają negatywnie na właściwości statyczne i trwałość drewna)
  • porowatych miejsc, które mogą występować w stelażu łóżka. 

V Sprzedaż

 

 1. Towary

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

 1. Zamówienia i ich realizacja 
 • Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.
 • Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 • Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 14, soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 • Czas realizacji Zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 2 do 35 dni roboczych.
 • W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
 1. Płatności
 • Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 • Koszty związane z dostawą Towaru (np. dostarczenie, usługi pocztowe) ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od decyzji Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 • Klient może wybrać formę płatności:
  1)  przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu,
  2)  zapłata za pośrednictwem systemu płatności (Autopey) - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata), akceptowane karty płatnicze to VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności,
  3)  zapłata przy odbiorze Towaru – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja Zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 • Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem lub drogą elektroniczną.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 1. Dostawa
 • Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 • Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich, InPost oraz transport własny lub może być odebrany osobiście przez Klienta, według wyboru Klienta.
 • Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. Zamówienia zawierające produkty różnych producentów mogą być wysyłane w kilku paczkach w niezależnym od siebie terminie.
 • Klient może dokonać osobistego odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 • Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi ewentualne instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.             

 

IV Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

 

VII    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że:
  1)  z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2)  przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  a)  szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki,
  b)  zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  c)  ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  d)  szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego;
  3) w przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017.459 t.j. ze zm.).

VIII    REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: biuro@fumio.pl. Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego, którzy mogą kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Wzór reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Reklamacji Konsumenta lub i Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadną Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta i Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub i Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX      ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 • Postanowienia zawarte w punktach 2-9 stosuje się do Przedsiębiorcy bez charakteru zawodowego.

 

X       WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej fumio.pl, www.fumiomeble.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.madake.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

XI      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium